Regulamin korzystania z witryny www.spaceproject.pl

1. Wstęp

Witamy na stronie internetowej Space Project, prowadzonej przez Macieja Ankudowicza, z siedzibą przy ul. Willowej 7, 05-300 Barcząca, NIP: 822-228-27-18 (dalej jako „Space Project”). Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady korzystania ze strony internetowej dostępnej pod adresem www.spaceprojest.pl , (dalej jako „Strona”).

Celem Strony jest zapewnienie użytkownikom dostępu do informacji o naszych usługach reklamowych, portfolio, a także możliwość kontaktu z naszym zespołem w celu nawiązania współpracy.

Korzystanie ze Strony jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem przed rozpoczęciem korzystania ze Strony. Jeśli Użytkownik nie zgadza się z jakimkolwiek postanowieniem Regulaminu, jego obowiązkiem jest zaprzestanie korzystania ze Strony.

Space Project zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w dowolnym czasie, bez konieczności informowania o tym Użytkowników w inny sposób niż przez publikację zaktualizowanego Regulaminu na Stronie. Kontynuacja korzystania ze Strony po wprowadzeniu zmian w Regulaminie oznacza ich akceptację.

2. Definicje

W celu zapewnienia jasności postanowień niniejszego Regulaminu, poniższe terminy oznaczają:

 • „Strona” – strona internetowa Space Project dostępna pod www.spaceproject.pl, zarządzana przez Space Project Macieja Ankudowicza, siedziba: Willowa 7, 05-300 Barcząca, NIP: 822-228-27-18.

 • „Użytkownik” – każda osoba fizyczna, która odwiedza Stronę i korzysta z dostępnych na niej informacji oraz usług.

 • „Usługi” – wszelkie usługi oferowane przez Space Project za pośrednictwem Strony, w tym dostęp do materiałów informacyjnych, portfolio, usług reklamowych oraz możliwość kontaktu z zespołem Space Project.

 • „Treści” – wszelkie materiały dostępne na Stronie, w tym teksty, grafiki, loga, ikony, obrazy, klipy audio i video, oraz wszelkie inne formy danych lub komunikacji.

 • „Materiały Użytkownika” – wszelkie materiały, w tym teksty, obrazy, komentarze czy inne treści, które Użytkownik może zamieszczać, przesyłać, publikować lub w inny sposób udostępniać na Stronie lub za jej pośrednictwem.

 • „Polityka Prywatności” – dokument dostępny na Stronie, określający zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii śledzących.

3. Warunki korzystania

Korzystanie ze Strony jest możliwe pod warunkiem akceptacji niniejszego Regulaminu oraz przestrzegania obowiązujących przepisów prawa. Przez korzystanie ze Strony, Użytkownik wyraża zgodę na postanowienia Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

 1. Zakres dozwolonego użytku: Strona jest przeznaczona do użytku osobistego i niekomercyjnego. Użytkownik ma prawo do przeglądania treści, korzystania z usług i interakcji z funkcjami Strony w granicach określonych przez Regulamin i obowiązujące prawo. Każde inne wykorzystanie materiałów dostępnych na Stronie, w tym ich kopiowanie, modyfikacja, dystrybucja, transmisja, ponowne publikowanie, wyświetlanie lub wykonanie bez wyraźnej pisemnej zgody Space Project jest zabronione.

 2. Rejestracja i konta użytkowników: Jeśli Strona oferuje możliwość założenia konta, Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych, aktualnych i kompletnych informacji o sobie w procesie rejestracji oraz do aktualizacji tych danych w razie zmian. Space Project zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji lub do zamknięcia konta Użytkownika, którego działania uznane zostaną za niezgodne z Regulaminem lub szkodliwe dla Strony lub innych użytkowników.

 3. Odpowiedzialność użytkownika: Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie działania podjęte podczas korzystania ze Strony, a także za zachowanie poufności swoich danych logowania. W przypadku nieautoryzowanego korzystania z konta lub innych naruszeń bezpieczeństwa, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Space Project.

 4. Zachowanie etyczne i prawne: Użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze Strony w sposób szanujący prawa innych osób, w tym praw autorskich, praw do prywatności oraz innych praw własności intelektualnej. Zabronione jest publikowanie, wysyłanie oraz przekazywanie treści nielegalnych, oszczerczych, obscenicznych, naruszających czyjeś prawa, lub w jakikolwiek sposób szkodliwych.

 5. Zmiany w dostępności usług: Space Project zastrzega sobie prawo do modyfikacji, zawieszenia lub zaprzestania świadczenia dowolnych usług dostępnych na Stronie, w tym funkcji i treści Strony, bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników.

Przestrzeganie tych warunków jest niezbędne dla zapewnienia wysokiej jakości doświadczeń wszystkich użytkowników Strony. Naruszenie któregokolwiek z postanowień Regulaminu może skutkować podjęciem przez Space Project odpowiednich działań, w tym ograniczeniem dostępu do Strony, usunięciem konta użytkownika, a także podejmowaniem kroków prawnych.

4. Prawa autorskie i własność intelektualna

 1. Własność intelektualna Strony: Wszystkie treści publikowane na Stronie, w tym bez ograniczeń teksty, grafiki, loga, ikony, obrazy, klipy dźwiękowe i wideo, a także kod źródłowy i oprogramowanie, są własnością Space Project Macieja Ankudowicza lub są wykorzystywane na zasadzie licencji i są chronione prawem autorskim, prawem o znakach towarowych oraz innymi prawami do własności intelektualnej. Bez wyraźnej pisemnej zgody Space Project zabrania się kopiowania, modyfikacji, rozpowszechniania, transmitowania, wyświetlania, wykonania, reprodukowania, publikowania, licencjonowania, tworzenia prac pochodnych, przenoszenia lub sprzedaży jakichkolwiek materiałów lub informacji uzyskanych ze Strony.

 2. Licencja użytkownika: Przez umieszczenie treści na Stronie, w tym opinii, komentarzy, postów i innych materiałów, Użytkownik automatycznie udziela Space Project niewyłącznej, bezpłatnej, wieczystej, nieodwołalnej, i sublicencjonowalnej licencji na korzystanie, reprodukcję, modyfikację, adaptację, publikowanie, tłumaczenie, tworzenie prac pochodnych, rozpowszechnianie, wykonanie i wyświetlanie takich treści (w całości lub w części) na całym świecie oraz włączenie ich w inne prace w jakimkolwiek formacie, na jakimkolwiek nośniku lub za pomocą jakiejkolwiek technologii.

 3. Ochrona własności intelektualnej: Space Project szanuje prawa własności intelektualnej innych osób i oczekuje, że Użytkownicy zrobią to samo. Jeżeli Użytkownik uważa, że jego praca została skopiowana w sposób, który stanowi naruszenie praw autorskich, lub jego prawa własności intelektualnej zostały naruszone w inny sposób, proszony jest o powiadomienie Space Project o tym fakcie.

 4. Zgłaszanie naruszeń: Space Project podejmie wszelkie stosowne kroki w celu usunięcia z Strony treści naruszających prawa własności intelektualnej innych osób, po otrzymaniu odpowiednio udokumentowanego zgłoszenia naruszenia.

5. Ograniczenia odpowiedzialności

 1. Ogólne zastrzeżenie: Space Project dokłada wszelkich starań, aby informacje zamieszczone na Stronie były dokładne i aktualne, jednak nie gwarantuje ich kompletności, dokładności ani aktualności. Space Project, Maciej Ankudowicz, ani żadni ich współpracownicy, dostawcy, lub partnerzy nie będą odpowiedzialni za jakiekolwiek błędy lub opuszczenia w treściach ani za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z korzystania ze Strony lub treści na niej zamieszczonych.

 2. Dostępność Strony: Space Project nie gwarantuje nieprzerwanego dostępu do Strony ani tego, że korzystanie ze Strony będzie wolne od błędów. Dostęp do Strony może być okresowo ograniczany lub niedostępny z powodu prac konserwacyjnych, aktualizacji, lub z przyczyn technicznych poza kontrolą Space Project. Space Project nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy techniczne lub utratę danych spowodowaną przez korzystanie ze Strony lub przez pobieranie treści z niej.

 3. Linki do stron trzecich: Strona może zawierać linki do innych stron internetowych, które są niezależne od Space Project. Space Project nie ma kontroli nad treścią ani polityką prywatności tych stron i nie ponosi odpowiedzialności za treści, politykę prywatności lub praktyki stron trzecich.

 4. Wyłączenie odpowiedzialności za treści użytkowników: Space Project nie ponosi odpowiedzialności za treści, opinie, porady, oświadczenia, usługi, oferty, informacje lub inne materiały udostępniane przez użytkowników Strony. Odpowiedzialność za treść materiałów zgłaszanych i publikowanych na Stronie przez użytkowników ponoszą wyłącznie osoby, które te materiały umieszczają.

 5. Ograniczenie odpowiedzialności: W żadnym wypadku Space Project, Maciej Ankudowicz, ich współpracownicy, dostawcy, lub partnerzy nie będą odpowiedzialni za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, specjalne, karne lub konsekwencyjne szkody wynikające z korzystania lub niemożności korzystania ze Strony, nawet jeśli zostali poinformowani o możliwości takich szkód.

6. Polityka prywatności i ochrona danych osobowych

Space Project przywiązuje wielką wagę do prywatności użytkowników oraz ochrony ich danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych, w tym rodzajów zbieranych danych, sposobów ich wykorzystania, praw użytkowników związanych z ich danymi, a także informacji o plikach cookies, znajdują się w Polityce Prywatności.

Przekierowanie do Polityki Prywatności:

Zachęcamy do zapoznania się z Polityką Prywatności dostępną na naszej stronie, aby uzyskać pełną informację na temat zasad ochrony prywatności i przetwarzania danych osobowych w ramach korzystania ze Strony Space Project. Polityka Prywatności jest integralną częścią Regulaminu i dostępna jest pod następującym adresem: https://spaceproject.pl/polityka-prywatnosci/ .

Akceptacja niniejszego Regulaminu jest równoznaczna z akceptacją postanowień Polityki Prywatności. Jeżeli nie zgadzasz się z jakimkolwiek postanowieniem Polityki Prywatności, nie powinieneś korzystać ze Strony.

7. Zmiany w regulaminie

Space Project zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie w dowolnym momencie, bez konieczności wcześniejszego informowania o tym użytkowników. Zmiany mogą wynikać z aktualizacji prawnych, zmian w funkcjonowaniu Strony, czy też z potrzeb dostosowania Regulaminu do nowych produktów lub usług.

 1. Publikacja zmian: Każda zmiana Regulaminu zostanie opublikowana na Stronie, a istotne zmiany mogą być dodatkowo komunikowane użytkownikom poprzez e-mail lub inne dostępne kanały komunikacji. Kontynuacja korzystania ze Strony po wprowadzeniu zmian w Regulaminie oznacza akceptację tych zmian przez użytkownika.

 2. Data wejścia w życie: Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie niezwłocznie po ich opublikowaniu na Stronie, chyba że określono inaczej. Data ostatniej aktualizacji Regulaminu jest zawsze wyraźnie wskazana na dole dokumentu.

 3. Zachęta do regularnego przeglądania: Użytkownicy są zachęcani do regularnego przeglądania Regulaminu, aby być na bieżąco z wszelkimi zmianami. Rozumienie i akceptacja aktualnego Regulaminu jest obowiązkiem każdego użytkownika korzystającego ze Strony.

W przypadku nieakceptacji zmienionego Regulaminu, użytkownik ma prawo do zaprzestania korzystania ze Strony. Kontynuacja korzystania ze Strony po wprowadzeniu zmian oznacza bezwarunkową akceptację nowych postanowień przez użytkownika.

8. Postępowanie reklamacyjne

Space Project dąży do zapewnienia najwyższej jakości usług i satysfakcji użytkowników. Użytkownicy, którzy napotkają problemy związane z funkcjonowaniem Strony lub jakością oferowanych usług, mają prawo do złożenia reklamacji.

 1. Zakres reklamacji: Reklamacje mogą dotyczyć w szczególności jakości świadczonych usług, funkcjonowania Strony, jak również innych aspektów działalności Space Project związanych z korzystaniem ze Strony.

 2. Sposób składania reklamacji: Reklamacje należy składać pisemnie na adres e-mail: kontakt@spaceproject.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres siedziby firmy: Willowa 7, 05-300 Barcząca. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko użytkownika, adres do korespondencji, a także szczegółowy opis i powód reklamacji.

 3. Termin składania reklamacji: Reklamacje należy składać w terminie 14 dni od daty wystąpienia zdarzenia będącego podstawą reklamacji.

 4. Proces rozpatrywania reklamacji: Space Project zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie 14 dni od jej otrzymania. W przypadku gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga dodatkowych informacji lub dokumentów, termin ten może zostać przedłużony. Użytkownik zostanie poinformowany o wyniku rozpatrzenia reklamacji drogą e-mailową lub pocztową, w zależności od preferowanej formy kontaktu.

 5. Prawo do odwołania: W przypadku niezadowolenia z rozstrzygnięcia reklamacji, użytkownik ma prawo do wniesienia odwołania. Odwołanie należy złożyć w ciągu 7 dni od daty otrzymania decyzji, podając przyczyny niezgody i ewentualnie dodatkowe dowody.

9. Postanowienia końcowe

 1. Prawo właściwe: Wszelkie kwestie związane z korzystaniem ze Strony regulowane są przez prawo polskie, bez odniesienia do jego kolizyjnych zasad prawa. Wszelkie spory wynikające z korzystania ze Strony będą rozstrzygane przez właściwe sądy polskie.

 2. Niezależność postanowień: Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu zostanie uznane przez sąd za nieważne lub nieegzekwowalne, nie wpłynie to na ważność i egzekwowalność pozostałych postanowień Regulaminu.

 3. Cesja: Space Project ma prawo do cesji, przeniesienia, lub subkontraktowania swoich praw i/lub obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu bez wymogu uzyskania zgody użytkownika, przy czym takie działania nie będą miały wpływu na prawa i obowiązki użytkownika.

 4. Zrzeczenie się praw: Brak egzekwowania przez Space Project jakichkolwiek praw lub postanowień niniejszego Regulaminu nie będzie uważany za zrzeczenie się takich praw czy postanowień.

 5. Całość umowy: Niniejszy Regulamin stanowi całość umowy między użytkownikiem a Space Project w zakresie korzystania ze Strony i zastępuje wszystkie poprzednie umowy, porozumienia i ustalenia dotyczące tego samego przedmiotu.

 6. Komunikacja: Wszelkie powiadomienia i komunikaty między użytkownikiem a Space Project powinny być kierowane za pośrednictwem adresu e-mailkontakt@spaceproject.pl lub adresu pocztowego podanego w niniejszym dokumencie.

 7. Aktualizacja Regulaminu: Data ostatniej aktualizacji niniejszego Regulaminu jest 10.02.2024, co jest wyraźnie wskazane na początku dokumentu.